Naujienos

Naujienos iš papildomosios ir alternatyvios sveikatos priežiūros įstatymo
Naujienos iš papildomosios ir alternatyvios sveikatos priežiūros įstatymo

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PAPILDOMOSIOS IR ALTERNATYVIOSIOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS

ĮSTATYMAS

 

2020 m. sausio 14 d. Nr. XIII-2771

Vilnius

 

25 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2021 m. liepos 1 d.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-147, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-30, i. k. 2020-29114

 

3. Fiziniai asmenys kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo teikė atitinkamas PA sveikatos priežiūros paslaugas, bet neatitinka šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatytų PA sveikatos priežiūros specialisto profesinės kvalifikacijos reikalavimų, įsigaliojus šiam įstatymui PA sveikatos priežiūros paslaugas gali teikti iki 2025 m. birželio 30 d., jeigu jų kompetencija ir profesinė kvalifikacija sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka yra įvertinta ir pripažinta PA sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos vertinimo komisijos. Nuo 2025 m. liepos 1 d. šioje dalyje nurodyti fiziniai asmenys PA sveikatos priežiūros veikla gali verstis tik jeigu jie yra įgiję šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatytą profesinę kvalifikaciją.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-405, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14508

 

 

 

                                                                                          PATVIRTINTA

Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros plėtros komiteto posėdžio

2021 m. birželio 15 d. protokolu  Nr. 4  

 

PAPILDOMOSIOS IR ALTERNATYVIOSIOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS NATŪRALIOSIOS IR LIAUDIES MEDICINOS SRITIES BIOLOGINIO POVEIKIO PASLAUGŲ GRUPĖS APITERAPIJOS  PASLAUGOS TEIKIMO

PAVYZDINIS PROTOKOLAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros (toliau – PASP)  natūraliosios ir liaudies medicinos srities biologinio poveikio paslaugų grupės apiterapijos  paslaugos teikimo  protokolas reglamentuoja PASP įstaigos vadovo patvirtintų dokumentų, kuriais nustatomi PASP apiterapijos paslaugos, kurios metu netaikomos intervencinės procedūros ir (ar) nenaudojamos medicinos  priemonės, teikimo tvarką  PASP apiterapijos  paslaugas teikiančiose PASP įstaigose.

2. PASP apiterapijos paslaugos teikimo protokolas parengtas vadovaujantis:

            2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu;  

                      2.2. Lietuvos Respublikos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymu;

            2.3.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-2147 „Dėl papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugų teikimo protokolų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

             2.4.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-2700 „Dėl papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugų teikimo įstaigų  veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“;

            2.5.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-2701 „Dėl papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugų specialistų veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“;

            2.6.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-2798 „Dėl papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros  produktų, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų, naudojamų teikiant papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros  paslaugas, sveikatos priežiūros technologijų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

            2.7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-1 „Dėl Specialisto spaudo numerio suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“;

            2.8.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 „Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąją liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo  ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“;

            2.9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, Pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo ir Asmens sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą aprašo patvirtinimo“:

            2.10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“;

            2.11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

            2.12. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-3042 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 135:2020 „Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugų teikimo visuomenės saugos reikalavimai patvirtinimo“;

                      2.13. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu.

            3. PASP apiterapijos paslaugos teikimo protokole vartojamos sąvokos:

          3.1. Apiterapija – paciento organizmo, siekiant palengvinti ligų sukeltus negalavimus, veikimas bičių produktais bei avilyje esančių lakiųjų organinių medžiagų (propolio, vaško, benzylalkoholio ir kitų) aerozoliais.

          3.2.Apiterapijos produktai yra bičių produktai – medus, pikis, žiedadulkės, bičių duona, bičių pienelis, bičių nuodai, vaškas, bičių kūneliai, vaškinė kandis ir kt. bei iš jų pagaminti produktai.   

3.3. Avilio terapija – avilyje esančių lakiųjų organinių medžiagų (propolio, vaško, benzylalkoholio ir kitų) aerozolių panaudojimas žmogaus  sveikatinimui.

                      3.4. PASP apiterapijos specialistas – asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs PASP apiterapijos specialisto profesinę kvalifikaciją ir turintis PASP natūraliosios ir liaudies medicinos srities biologinio poveikio paslaugų grupės apiterapijos specialisto licenciją.

                      3.5. PASP apiterapijos specialisto padėjėjas – asmuo, išklausęs bitininkystės ir apiterapijos pagrindų kursą ir turintis tai patvirtinančią pažymą, atsakingas už apiterapijai naudojamų bičių priežiūrą ir padedantis PASP apiterapijos specialistui PASP apiterapijos paslaugos teikimo metu.

          3.6. PASP apiterapijos specialisto paslauga – paslauga, kurią PASP įstaigoje, turinčioje PASP natūraliosios ir liaudies medicinos srities biologinio poveikio paslaugų grupės apiterapijos licenciją, teikia PASP apiterapijos specialistas.

         3.7. PASP apiterapijos specialisto praktika – PASP apiterapijos specialisto  pagal įgytą profesinę kvalifikaciją ir nustatytą kompetenciją atliekama PASP paslauga.

                     4. Kitos protokole vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme bei kituose sveikatos priežiūros sistemą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

            5. PASP apiterapijos specialistas savo profesinėje veikloje vadovaujasi visais Lietuvos Respublikos įstatymais bei  PASP veiklą reglamentuojančiais teisės aktais ir PASP įstaigos, kurioje dirba PASP specialistas, vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitais teisės aktais, privalomais PASP įstaigai.

 

II SKYRIUS

PASP APITERAPIJOS PASLAUGAS TEIKIANTYS SPECIALISTAI

           

           6. Asmenys, siekiantys teikti PASP apiterapijos  paslaugas, turi turėti PASP apiterapijos specialisto profesinę kvalifikaciją.

           7. PASP apiterapijos specialisto profesinė kvalifikacija suteikiama įgijus PASP  įstatymo  10 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą PASP specialisto licenciją: privaloma turėti aukštąjį išsilavinimą arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus medicinos arba reabilitacijos, arba odontologijos, arba farmacijos, arba burnos priežiūros, arba visuomenės sveikatos, arba mitybos, arba biologijos, arba genetikos, arba mikrobiologijos, arba molekulinės biologijos, arba biofizikos, arba biochemijos, arba veterinarijos studijų krypties studijas, ir sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka būti baigęs apiterapijos kvalifikacijos mokymus. Reikalavimas būti baigusiam šiame punkte nurodytus mokymus netaikomas asmeniui, turinčiam aukštąjį išsilavinimą arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus studijų programą pagal PA sveikatos priežiūros natūraliosios ir liaudies medicinos srities biologinio poveikio paslaugų grupę, arba asmeniui, turinčiam užsienio valstybėje įgytą ir teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje pripažintą aukštąjį išsilavinimą.

            8. PASP apiterapijos specialistas turi turėti spaudą.

9. PASP apiterapijos specialistas gali dirbti tik pasitikrinęs sveikatą ir turintis medicininę knygelė (sveikatos pasas, forma Nr. F048/a), kuri turi būti laikoma PASP apiterapijos paslaugų teikimo vietoje.

10. PASP apiterapijos specialistas, teikdamas PASP apiterapijos paslaugas pacientams ir siekdamas palengvinti ligų sukeltus negalavimus, pagal kompetenciją gali dirbti savarankiškai ir (ar) su kitais sveikatos priežiūros specialistais.

11.  PASP apiterapijos specialisto paslaugos teikiamos visų amžiaus grupių pacientams, jeigu atitinkamais sveikatos sistemos paslaugas reglamentuojančiais teisės aktais nenustatyta kitaip.

12. PASP apiterapijos specialisto paslauga gali būti teikiama tik PASP įstaigoje, turinčioje PASP natūraliosios ir liaudies medicinos srities biologinio poveikio paslaugų grupės apiterapijos licenciją.

13. PASP apiterapijos specialistas turi teisę:

13.1. teikti PASP apiterapijos specialisto paslaugas turėdamas įstatymo nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią PASP natūraliosios ir liaudies medicinos srities biologinio poveikio paslaugų grupės apiterapijos specialisto licenciją;

13.2. teikti PASP apiterapijos specialisto paslaugas vadovaudamasis PASP apiterapijos   paslaugų teikimo tvarkos protokolu ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;  

13.3. atsisakyti teikti PASP apiterapijos paslaugas, jeigu tai prieštarauja bioetikos principams arba gali sukelti realų pavojų paciento ar PASP apiterapijos specialisto sveikatai ar gyvybei, išskyrus atvejus, kai teikiama pirmoji medicinos pagalba;

            13.4. tobulinti profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

13.5. dalyvauti pasitarimuose, seminaruose ir konferencijose, mokslinių draugijų veikloje, kurioje nagrinėjami su profesine kvalifikacija susiję klausimai;

13.6. būti Lietuvos ir (ar) tarptautinių apiterapeutus  vienijančių organizacijų, asociacijų nariu, dalyvauti jų veikloje;

            13.7.  turėti ir kitų teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktais.

            14. PASP apiterapijos specialistas privalo:

            14.1. turėti teisės aktų nustatyta tvarka įgytą  PASP natūraliosios ir liaudies medicinos srities biologinio  poveikio paslaugų grupės apiterapijos specialisto profesinę kvalifikaciją ir turėti PASP natūraliosios ir liaudies medicinos srities biologinio poveikio paslaugų grupės apiterapijos specialisto licenciją, suteikiančią teisę teikti PASP natūraliosios ir liaudies medicinos srities biologinio poveikio paslaugų grupės apiterapijos specialisto paslaugas;

           14.2. laikytis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemą reglamentuojančių įstatymų, įstaigos, kurioje dirba, patvirtintų vidaus dokumentų (darbo reglamentų, tvarkų, diagnostikos, gydymo procedūrų), paslaugų teikimo tvarkos protokolų ir kitų teisės aktų nuostatų;

           14.3.  teikti kokybiškas PASP apiterapijos specialisto paslaugas;

           14.4. propaguoti sveiką gyvenseną, sveikatos tausojimo priemones;

           14.5. laikytis profesinės etikos principų, gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti, saugoti profesinę paslaptį ir visą informaciją apie pacientą laikyti konfidencialia;

           14.6. paaiškinti PASP apiterapijos specialisto veiklos aplinkybes Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, teisėsaugos institucijų ir kitų kontroliuojančių institucijų prašymu;

           14.7. tvarkyti dokumentaciją ir teikti statistikos ir kitus privalomosios atskaitomybės duomenis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

           14.8. tobulinti profesinę kvalifikaciją PASP ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose profesinės kvalifikacijos tobulinimą, nustatyta tvarka;

           14.9.  ne rečiau kaip kas penkeri metai, skaičiuojant nuo licencijos išdavimo datos, kelti savo kvalifikaciją ir pranešti licencijas išduodančiai institucijai;

           14.10. pagal kompetenciją teikti pirmąją medicinos pagalbą;

           14.11. apiterapijos specialisto kvalifikacijai nepriskirtais atvejais pacientui rekomenduoti kreiptis į kitą asmens ar  visuomenės sveikatos priežiūros specialistą;

           14.12.  atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių PASP apiterapijos specialisto veiklą, nustatytas pareigas.

          15. PASP apiterapijos specialisto kompetenciją sudaro žinios, gebėjimai ir išmanymas, kuriuos jis įgyja kvalifikaciją suteikiančių studijų metu, bei nuolatinis tobulinimas įgytos profesinės kvalifikacijos, atsižvelgiant į nuolatinę apiterapijos mokslo ir praktikos pažangą.

           16. PASP apiterapijos specialistas turi žinoti:

           16.1. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros sistemos struktūrą, valdymo principus, funkcijas bei sveikatos priežiūrą ir PASP reglamentuojančius teisės aktus;

           16.2. darbo su dokumentais ir raštvedybos pagrindus: dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos pagrindus, medicinos statistikos pagrindus;

  16.3. dažniausiai pasitaikančių organizmo sistemų ligų simptomus, plitimo būdus ir galimas komplikacijas;

16.4. asmens duomenų apsaugos principus;

16.5. sveikatos teisės pagrindus;

16.6. tarptautinę funkcijų sutrikimų, negalios ir sveikatos klasifikaciją (TFK);

16.7. pagrindinius sveikatos tausojimo, stiprinimo ir ligų diagnostikos, gydymo bei  profilaktikos principus;

16.8. medicinos etikos ir deontologijos pagrindus;

16.9. pirmosios medicinos pagalbos teikimo pagrindus;

16.10.  pagrindinius sveikatos draudimo principus ir rūšis;

16.11. naudojimosi informacinėmis ir ryšio technologijomis būdus;

16.12. darbo saugos reikalavimus ir ergonomikos principus;

16.13. higienos normų, reglamentuojančių PASP įstaigų veiklą, reikalavimus;

16.14. bičių produktų, preparatų ir gaminių įsigijimo ir panaudojimo teisinių aktų normatyvinius reikalavimus.

17. PASP apiterapijos specialistas turi gebėti:

             17.1. surinkti informaciją apie paciento bičių produktų ir jų gaminių vartojimo patirtį ir jų toleravimą;

 17.2. naudotis informacinėmis ir ryšio technologijomis;

             17.3. pateikti rekomendacijas apie tinkamų bičių produktų, preparatų ir jų gaminių vartojimą, jų ypatumus ir trukmę;

 17.4. sudaryti apiterapijos specialisto paslaugų teikimo planą;

 17.5. paruošti apiterapijos specialisto darbo vietą ir darbui reikalingas priemones;

 17.6. įvertinti apiterapijos specialisto paslaugos efektyvumą ir paaiškinti  pacientui jos  poveikį ir galimas komplikacijas;

 17.7. procedūros atlikimo metu laikytis visų higienos ir aseptikos bei antiseptikos reikalavimų;

 17.8. užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir saugumą;

 17.9. prireikus suteikti pacientui pirmąją medicinos pagalbą;

17.10. pagal kompetenciją teikti rekomendacijas sveikatinimo tikslais.

            18. PASP apiterapijos specialistas turi išmanyti:

18.1. žmogaus anatomijos, fiziologijos, patologijos pagrindus;

18.2. asmens sveikatos būklės pokyčius, sutrikimus, ligų  plitimo būdus ir galimas komplikacijas;

             18.3. įvairių lyčių, amžiaus grupių asmenų fizinės ir psichikos raidos etapus ir jų ypatumus;
 18.4. pagrindinius sveikatos tausojimo ir stiprinimo principus, metodus ir priemones;
 18.5. apiterapijos poveikį žmogaus organizmui: fiziologinius, patologinius, struktūrinius ir funkcinius pokyčius;

             18.6. bičių produktų, preparatų ir gaminių  panaudojimo principus paciento ligų sukeltiems negalavimams palengvinti.

 

III SKYRIUS

PASP APITERAPIJOS PASLAUGAS  TEIKIANČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ PATALPOS

 

  19. PASP apiterapijos paslaugos turi būti teikiamos patalpose, atitinkančiose Lietuvos higienos normą HN 135:2020 „Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugų teikimo visuomenės saugos reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-3042 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 135:2020 „Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugų teikimo visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo.

            20. PASP įstaigoje, kur teikiamos PASP apiterapijos specialisto paslaugos, turi būti parengtos vidaus tvarkos taisyklės ir pateiktos gerai matomoje vietoje.

            21. PASP apiterapijos specialisto paslaugų teikimo patalpose  privalo būti  pirmosios medicinos pagalbos rinkinys.

 

IV SKYRIUS

PASP APITERAPIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO VEIKSMŲ EIGA

 

    22. Pacientui prieš teikiant PASP apiterapijos specialisto paslaugas, turi būti suteikta informacija apie:

          22.1.  PASP apiterapijos specialisto teikiamas paslaugas;

          22.2. apiterapijos rekomenduojamus bičių produktus, preparatus ir (ar) gaminius, vartojamus teikiant PASP apiterapijos  specialisto paslaugas;

          22.3. paciento galimas organizmo reakcijas pradėjus vartoti bičių produktus, preparatus ir (ar) gaminius (padidėjęs jautrumas, alerginės reakcijos ir kt.), priklausomai nuo asmens sveikatos būklės, amžiaus ir kitų savybių; 

          22.4. atvejus (dėl ligos, amžiaus, asmens organizmo būklės ir kt.), kai PASP apiterapijos  specialisto paslauga negali būti teikiama pacientui.

          23. PASP apiterapijos specialistas turi surinkti tikslinę informaciją apie pacientą, jo atvykimo tikslą, sveikatos problemas, dėl kurių jis kreipiasi į PASP apiterapijos specialistą, bičių produktų, preparatų ir /ar gaminių vartojimą praeityje bei jų toleravimą;

          24.  PASP apiterapijos specialistas įvertinęs surinktą informaciją apie pacientą turi:

          24.1. rekomenduoti pacientui labiausiai tinkamus bičių produktus, preparatus ir (ar) gaminius, jų vartojimo ypatumus: kokiais kiekiais, kaip dažnai ir kurso trukmę;

          24.2. nurodyti, kad pradėjus vartoti bičių produktus, preparatus ir gaminius, atsiradus neaiškumų, kreiptis į PASP apiterapijos specialistą telefonu ar asmeniškai;

          24.3. atsiradus alerginėms reakcijoms, skubiai kviesti greitąją medicinos pagalbą ir informuoti PASP apiterapijos specialistą;

          24.4. patarti pacientui įsigyti bičių produktus iš PASP apiterapeuto specialisto padėjėjų, turinčių kvalifikacijos mokymų baigimo pažymėjimus.

          25. Apiterapijos produktų naudojimas:

          25. Teikiant PASP apiterapijos paslaugas gali būti naudojami tik tie produktai, kurie yra įvertinti ekspertų komisijos sveikatos priežiūros technologijos saugumo, veiksmingumo, kokybės, socialinio, teisinio ir etinio poveikio aspektais, siekiant užtikrinti saugų apiterapijos produktų naudojimą pacientams, vadovaujantis PASP įstatymo 24 straipsnio 4 dalies nuostatomis.

           25.1. PASP apiterapijos produktų mišiniai, kurie dėl savo savybių gali būti laikomi atskirais produktais, turi būti įvertinti ekspertų komisijos, įtraukti į sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą PASP produktų, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų, naudojamų teikiant PASP paslaugas, sąrašą ir nurodyti PASP teikimo reikalavimuose bei PASP teikimo protokoluose.

            25.2. PASP apiterapijos produktai, priskiriami maistui (maisto produktams) kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 2 straipsnyje ir jau pateikti rinkai teisės aktų nustatyta tvarka, neprivalo būti vertinami ekspertų komisijos, o turi būti įtraukti į sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą PASP produktų, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų, naudojamų teikiant PASP paslaugas, sąrašą.

             26. PASP apiterapijos specialistas paciento apsilankymo metu visą gaunamą informaciją aprašo asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a) elektroniniu būdu, vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

             27. Jei PASP apiterapijos specialistas, į kurį kreipėsi pacientas, negali suteikti pageidaujamų  paslaugų, jis turi apie tai  informuoti pacientą.

             28. Tais atvejais, kai į PASP apiterapijos specialistą kreipiasi pacientas, kuris gydosi ir vartoja medikamentus, medikamentų ir bičių produktų derinimo klausimą sprendžia šio asmens šeimos gydytojas. PASP apiterapijos specialistas privalo apie tai informuoti pacientą.

 

V SKYRIUS

PASP APITERAPIJOS SPECIALISTO PADĖJĖJAS

 

         29. PASP apiterapijos specialisto padėjėjas – teikimo metu turi:

         29.1. būti išklausęs bitininkystės ir apiterapijos pagrindų 60 valandų trukmės kvalifikacijos mokymus (20 val. bitininkystės ir 40 val. apiterapijos), kuriuos organizuoja bitininkystės bei apiterapijos srityje veikiančios asociacijos;

29.2. priklausyti Lietuvos bitininkų sąjungai (toliau – LBS) ar kitai bitininkystės srityje veikiančiai organizacijai ir turėtų ne mažesnę kaip 3 metų bitininkystės patirtį;

29.3. turėti maisto tvarkytojo pažymėjimą savo bičių produktams, išduotą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos;

29.4. rekomenduojama, kad jo bityno bičių medus turėtų ženklą „Lietuvos bitininkų sąjungos nario medus“ (kurio suteikimo taisyklės patvirtintos LBS valdybos posėdyje 2018-12-05) bei atitiktų Lietuvos bitininkų sąjungos nustatytus aukštus ir nepriklausomo eksperto (laboratoriškai) patvirtintus reikalavimus.

30. PASP apiterapijos specialisto padėjėjo funkcijos:

30.1. teikia  PASP apiterapijos specialisto paskirtus pacientui kokybiškus bičių produktus;

30.2. prižiūri ir parenka bičių šeimas, kurios naudojamos avilio oro terapijos procedūroje.

31.  Parinkdamas bičių produktus, PASP apiterapijos specialisto padėjėjas  vadovaujasi: 

         31.1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. B1-180 „Dėl bitynų, bitininkystės produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimų patvirtinimo“;

         31.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymą Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo“;

         31.3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

         31.4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3D-333 „Dėl Medaus techninio reglamento patvirtinimo“;

         31.5. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 3D-308 „Dėl pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų specifikacijų patvirtinimo“.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

         32. PASP įstaigos PASP  natūraliosios ir liaudies medicinos srities biologinio poveikio paslaugų grupės apiterapijos  paslaugos teikimo protokolas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, PASP veiklą reglamentuojančiais teisės aktais bei šiuo pavyzdiniu protokolu.

         33. PASP apiterapijos specialistas už savo veiksmus, paslaugų klaidas ir etikos pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

         34. Už PASP apiterapijos paslaugų teikimo protokole numatytų reikalavimų laikymąsi atsako PASP apiterapijos  įstaigos vadovas.