Apie LAA » Įstatai

Lietuvos apiterapeutų asociacijos

 

Istatai

 

1. Bendrosios nuostatos

 

1.1. Lietuvos apiterapeutų asociacija (toliau vadinama Asociacija) yra nepriklausoma, savanoriška, asociacija, jungianti Lietuvos medikus, bitininkus ir kitus specialistus dirbančius apiterapijos ir bitininkystės mokslinių tyrimų ir sveikatinimo produktų gamybos srityje, panaudojant bičių produktus, kurios tikslas koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių profesinius ir kitus interesus.

1.2. Asociacijos veikla grindžiama socialinio teisingumo, humanizmo vertybių prioriteto, viešumo, savanoriškumo, savivaldos ir kitais demokratiniais teisinės valstybės principais.

1.3. Asociacijos teisinė forma - asociacija. Asociacija yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo simboliką ir bent vieną sąskaitą kredito  įstaigoje. Asociacija atsako visu savo turtu už savo prievoles ir neatsako už savo narių prievoles.

1.4. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teises aktais ir savo veiklą grindžia šiais Įstatais.

1.5. Asociacijos buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

1.6. Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas.

1.7. Asociacija gali įgyti paramos gavėjo statusą.

1.8. Asociacijos finansinių metų pradžia ir pabaiga sutampa su kalendorinių metų pradžia ir pabaiga.

 

2. Asociacijos veiklos tikslai ir uždaviniai, veiklos būdai ir formos

 

2.1.Asociacijos pagrindinis tikslas — vienyti Lietuvos gydytojus, farmacininkus, papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros (toliau - PASP) apiterapijos specialistus, PASP apiterapijos specialisto padėjėjus, bitininkus bei kitus specialistus, skatinti šiuos specialistus dalyvauti bičių produktų ir iš jų pagamintų preparatų poveikio sveikatai tyrimuose, sveikatinimui, ligų prevencijai ir gydymui, koordinuoti Asociacijos narių veiklą, orientuotą į profesinio tobulinimo sistemos plėtotę, atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti taip pat tenkinti kitus viešuosius interesus, susijusius su minėtų Asociacijos tikslų įgyvendinimu.

2.2. Šio tikslo Asociacija siekia spręsdama šiuos uždavinius:

2.2.1. sujungti PASP apiterapijos specialistus ir PASP apiterapijos specialistų padėjėjus bendradarbiavimui mokslo, mokymo, profesinio tobulinimosi, gydymo, ligų prevencijos, medicinos etikos problemų sprendimui;

2.2.2. aktyviai dalyvauti ir koordinuoti Asociacijos narių pastangas, tobulinant apiterapijos paslaugų organizavimą Lietuvoje formuojant ligų prevencijos bei gydymo politiką;

2.2.3. rūpintis PASP apiterapijos specialistų ir PASP apiterapijos specialistų padėjėjų, apiterapeutų kvalifikacijos kėlimu, skatinti bendradarbiavimą su kitomis Lietuvoje ir užsienyje veikiančiomis visuomeninėmis organizacijomis;

2.2.4. ginti Asociacijos narių teises ir teisėtus interesus;

2.2.5. užmegzti ir ugdyti ryšius su panašios veiklos organizacijomis užsienyje;

2.3. Nurodytus tikslus ir uždavinius Asociacija įgyvendina savarankiškai pasirinkdama veiklos formas ir metodus, apimančius:

2.3.1. profesinės kvalifikacijos tobulinimo organizavimą, susirinkimų, konferencijų, kongresų, seminarų, diskusijų, mokymų ar konkursų bei kitų renginių apiterapijos klausimais organizavimą, kūrybinės Asociacijos narių veiklos rėmimą, naujų prevencijos ir gydymo metodų įdiegimą į praktiką;

2.3.2. atstovavimą Asociacijos interesams įvairiose visuomeninėse organizacijose ir kitų valstybinių ir nevalstybinių institucijų sudaromuose komitetuose ir komisijose;

2.3.3. esant reikalui, vienijimąsi į asociacijų sąjungas;

2.3.4. visuomenės informavimo priemonių, fondų steigimą, užsiėmimą leidyba, juridinių asmenų steigimą įstatymų nustatyta tvarka;

2.3.5. dalyvavimą tarptautinių organizacijų veikloje ir jų renginiuose.

2.4. Pagrindinės Asociacijos veiklos rūšys:

2.4.1. visuomeninių organizacijų (asociacijų) veikla;

2.4.2. viešasis švietimas;

2.4.3. piliečių iniciatyvos;

2.4.4. interesų gynimas ir atstovavimas;

2.4.5. švietimo veiklos rėmimas;

2.4.6. suaugusiųjų, vaikų ir kitas švietimas;

2.4.7. knygų leidyba;

2.4.8. periodinių leidinių leidyba;

2.4.9. garso įrašų leidyba;

2.4.10. elektroninė leidyba;

2.4.11. kita leidyba (įskaitant fotografijų, meno kūrinių, reprodukcijų, plakatų leidyba);

2.4.12. interneto svetainių kūrimas ir išlaikymas;

2.4.13. socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla;

2.4.14. rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa;

2.4.15. filmų, vaizdajuosčių, kompaktinių diskų, DVD platinimas;

2.4.16. kvalifikacijos tobulinimas.

2.5. Asociacija gali užsiimti ir kitokia Įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti būtina veikla, išskyrus tą, kurią draudžia įstatymai.

2.6. Licencijuojama ar nustatyta tvarka vykdoma veikla atliekama tik gavus įstatymų nustatyta tvarka išduodamus leidimus ar licencijas.

 

3. Narystė

 

3.1. Asociacijos nariais yra Asociacijos nariai, Garbės nariai ir Asocijuoti nariai.

3.2. Asociacijos nariai:

3.2.1. Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai gave bent dviejų Asociacijos narių rekomendacijas, kurie pripažįsta šiuos Įstatus, dalyvauja Asociacijos veikloje, moka stojamąjį ir metinį nario mokesčius, kitas tikslines įmokas, kurių dydis nustatomas Asociacijos visuotiniame narių susirinkime.

3.2.2. Narystės klausimus sprendžia Asociacijos Valdyba. Narystė Asociacijoje fiksuojama stojančiojo asmens raštišku pareiškimu ir įrašu narių registracijos knygoje. Narių sąrašas turi būti laisvai prieinamas kiekvienam Asociacijos nariui. Asociacijos narių sąrašus tvarko Asociacijos sekretorius.

3.3. Asociacijos Garbės nariai:

3.3.1. Asociacijos Garbės nariai renkami Asociacijos Valdybos sprendimu ir tvirtinami per Suvažiavimą paprasta balsų dauguma atviru balsavimu. Jie stojamojo ir metinio nario mokesčių nemoka.

3.3.2. Asociacijos Garbės nariu gali būti Lietuvos pilietis, pasižymėjęs apiterapijos moksle, praktinėje ir akademinėje veikloje arba ypatingai nusipelnęs Asociacijos labui.

3.3.3. Asociacijos nariai ir Garbės nariai turi lygias teises.

3.3.4. Asociacijos nariui mirus, Asociacijos Valdyba, įvertinusi buvusio nario nuopelnus Asociacijos veiklai, turi teisę priimti sprendimą, dėl buvusio nario pripažinimo Asociacijos Garbės nariu.

3.4. Asocijuoti nariai:

3.4.1. Asociacijos asocijuotais nariais gali būti aštuoniolikos metų amžiaus sulaukę veiksnūs Lietuvos ir užsienio piliečiai, kurie apiterapijos mokslu ir praktika užsiima užsienio šalyse, turintys atitinkamą kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą.

3.4.2. Į asocijuotus narius fiziniai asmenys priimami Valdybos nutarimu.

3.4.3. Asocijuoti nariai neturi balso teisės Asociacijos susirinkimuose ir negali būti renkami į Asociacijos valdymo organus.

3.5. Asociacijos nariai ir Garbės nariai turi teisę:

3.5.1. rinkti ir būti renkamas į Asociacijos valdymo organus;

3.5.2.dalyvauti balso teise ir pasisakyti visuose Asociacijos susirinkimuose, viešosiose informacijos priemonėse, taip pat Asociacijos organizuojamuose renginiuose;

3.5.3. dalyvauti visose Asociacijos sudarytose komisijose ir renginiuose;

3.5.4. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis, turtu Asociacijos Valdybos nustatytatvarka, taip pat gauti paramą mokymo organizavimui;

3.5.5. kreiptis į Asociacijos valdymo organus dėl jo teisių ir interesų gynimo;

3.5.6. dalyvauti Asociacijos skelbiamuose konkursuose stažuotėms, projektų įgyvendinimui;

3.5.7. gauti informaciją, kuria disponuoja Asociacija, ir ja naudotis;

3.5.8. ginčyti teisme susirinkimo, valdymo organų ir Asociacijos pirmininko sprendimus,ginti savo pažeistas teises ar interesus;

3.5.9.lengvatinėmis sąlygomis dalyvauti visuose renginiuose, kuriuos organizuoja Asociacija;

3.5.10. reikalauti neeilinio susirinkimo sušaukimo, jei to nori 1/3 Asociacijos narių;

3.5.11. Asociacijos Valdybos nustatyta tvarka susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti informaciją apie Asociacijos veiklą;

3.5.12. perleisti teisę balsuoti Asociacijos susirinkime kitam Asociacijos nariui, nustatant šios teisės įgyvendinimo tvarką ir būdus balsavimo teisės perleidimo sutartyje;

3.5.13. susipažinti su Asociacijos narių sąrašu;

3.5.14. išstoti iš Asociacijos , apie tai rašytiniu pareiškimu prieš 14 kalendorinių dienų įspėjęs Asociacijos Valdybą;

3.5.15. kitas teisės aktuose ir šiuose Įstatuose nustatytas teises.

3.6. Asociacijos nariai, Garbės nariai ir Asocijuoti nariai privalo:

3.6.1. laikytis Asociacijos Įstatų;

3.6.2. dalyvauti Asociacijos veikloje siekiant Asociacijos keliamų tikslų ir įgyvendinant jos uždavinius;

3.6.3. vykdyti Asociacijos valdymo organų priimtus sprendimus;

3.6.4. dalyvauti Asociacijos veikloje ir vykdyti jam pavestus įpareigojimus;

3.6.5. Saugoti ir tinkamai naudoti Asociacijos turtą ir lėšas;

3.6.6. laikytis moralės ir profesinės etikos normų;

3.6.7. Palaikyti Asociacijos interesus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, galinčių daryti žalą Asociacijos veiklai ir įvaizdžiui;

3.6.8.laiku ir reguliariai, t.y. iki kiekvienų metų kovo 31 d., sumokėti nustatyto dydžio Asociacijos nario mokestį (išskyrus Garbės narius);

3.6.9.informuoti Asociaciją apie savo elektroninio pašto adreso ir kitų kontaktinių duomenų pasikeitimą;

3.6.10. vykdyti kitas teisės aktuose ir šiuose Įstatuose nustatytas pareigas, laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4. Narių priėmimo, jų išstojimo, pašalinimo iš Asociacijos tvarka:

4.1. Į Asociaciją nariai priimami ir šalinami pateikus nustatytos formos prašymą priimti ar išstoti iš Asociacijos. Sprendimą dėl Asociacijos narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo priima Asociacijos Valdyba.

4.2. Asociacijos Valdyba atsisako priimti asmenį į Asociacijos narius arba pašalina iš jos, jei asmuo neatitinka nariui keliamų reikalavimų, jei jo elgesys nesuderinamas su Įstatais, neatitinka apiterapeutų profesinės etikos principų. Sprendimas dėl naujo nario priėmimo ar nario pašalinimo iš Asociacijos priimamas ne mažesne kaip 2/3 Asociacijos Valdybos narių balsų dauguma.