Naujienos

LAA ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas Kaune

Dalyvavo 28 iš 54 LAA narių. Darbotvarkėje buvo numatyti tokie klausimai:

 

1. LAA narių, nedalyvaujančių LAA veikloje, išbraukimas iš sąrašo.

2. LAA prezidento ataskaitinis pranešimas už 2012-2016 m.

3. Revizijos komisijos ataskaita.

4. Naujos LAA valdybos, prezidento, viceprezidentų ir revizijos komisijos rinkimai.

5. Kiti einamieji klausimai. 

 

Išrinkta nauja valdyba:

LAA prezidentė:
prof. Jūratė Jankauskienė;
 

LAA viceprezidentais išrinkti:
Dalia Stasytytė-Bunevičienė,
Povilas Rimkus,
Sonata Trumbeckaitė.

 

Valdyba- penki LAA nariai:
Jūratė Jankauskienė,
Sonata Trumbeckaitė,
Dalia Stasytytė - Bunevičienė,
Povilas Rimkus,
Aušrinė Raudoniūtė. 

 

Sudarytos penkios komisijos ir  Senjorų-patarėjų grupė:

 

Medicininės komisijos nariai:
A. Baltuškevičius, L. Mackevičius, A.Kugrėnaitė.
 

Gamybinės komisijos nariai:
S. Vasiliauskas, D. Vasiliauskas, G. Olsevičius.
 

Bitininkystės komisijos nariai:
K. Spetyla.
 

Informacijos komisijos nariai:
V. Stankutė.
 

Mokymų komisijos nariai:
D.Stasytytė – Bunevičienė, Juozas  Norinkevičius, Neringa Sutkevičienė.
 

Senjorų - patarėjų grupė:
A. Baltuškevičius, A. Gendrolis, Č. Zvicevičius.
 

LAA revizijos komisijos nariais išrinkti:
LBS viceprezidentas Kazys Spetyla,
Neringa Sutkevičienė,
UAB "Medicata filia" direktorius Sigitas Vasiliauskas.